top of page

【牛池灣有革命基地?】

牛池灣聖若瑟安老院 - 彩虹地鐵站牛池灣街市出口一出再行上一段路,有一個停工咗好耐嘅地盤,被圍板圍起的正正就係香港第一所專職安老服務的院舍牛池灣聖若瑟安老院嘅遺址。