top of page

【 李漢港楷 - 李伯伯街頭書法復修計劃 】穿插係大街小巷既招牌,形成左香港記憶既一部分,可惜係新既招牌規管條例下,好多富有特色既招牌都悄然消失。


可幸有心人出力,將昔日招牌上既字體留住,「李漢港楷」字體眾籌計劃,係由李健明先生發起,項目將字匠李漢先生留落黎嘅手稿變成電腦字體,以另一種方式傳承香港文化。

文房曾有幸到李健明先生工作室參觀,聽下佢地一直以來同黃大仙、新蒲崗嘅故事,以及與李漢先生既不解之緣。60年代李健明的父親李威先生開始係黃大仙下村做招牌,90年代下村清拆,李先後搬到新蒲崗幾個地方,包括康強街,直至17年搬到新蒲崗工廈現址至今。