top of page

【 衙前圍村又名慶有餘村 】


衙前圍村又名慶有餘村曾經係九龍半島歷史最悠久二十世紀後唯一仍然有原居民居住嘅客家圍村,570至1574年之間建成,至今已經歷逾400年的歷史。


幾百年歷史嘅衙前圍村係二次大戰時逃過日軍的破壞,1960年代,香港政府亦曾商討清拆圍村徵用作徙置區並安置要居民到荃灣另建新村,因村民反對,告上倫敦高院而獲勝訴,但最終卻逃不過長實和市建局。


經歷多年收購宜家嘅衙前圍村已經變得荒涼,好多建築物被圍板圍起,曾經風光過嘅市區圍村,隨着時間丶清拆年輕一代對呢條圍村應該完全冇印象。



————————————————————

www.penhousehk.com

地址:新蒲崗大有街35號義發工業大廈 10E



122 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page