top of page

【香港電影早期歷史 - 大磡村】由荷里活廣場行去新蒲崗,而家係就黎完成既沙中線地盤,係塵土飛揚以前,呢個地方曾經承載住香港電影早期既一段歷史 —— 大磡村


大磡村係九龍一條歷史悠久既客家村落,兩宋時期已經有人居住,及後發展成頗有規模既村落 。而係戰後開始,好多大型片場開始係呢一帶聚集,包括大觀片場(後改名為鑽石片場)、堅成片場、永華片場、國泰片場和嘉禾片場等,同時亦有不少電影公司租場拍攝或在附近取景,不少演藝名人亦曾在大磡村居住,大磡村入面更有高尚住宅區「大觀園」,全村只有22戶,每戶均設花園,環境幽雅。隨着時間變遷,惜日大磡村已被清拆,喺地圖上已經搵唔到一點痕跡,你哋對大磡村嘅印象又係啲咩呢?不妨係下面留言講下〜————————————————————


572 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page